Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

O škole

História školy

 

1.8.1967      - Na základe uznesenia rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave bola zriadená Osobitná učňovská škola internátna v Trnave (OUŠI).
                             
                         - Nástup prvého riaditeľa Petra Steránku.

4.9.1967       - Otvorenie prvého školského roka: 9 tried, 87 žiakov.

1.9.1968       - Odovzdanie budovy školy a 8 bytových jednotiek do užívania školy.

13.1.1968    - Odovzdanie kuchyne, školskej jedálne a telocvične do užívania.

1.9.1978     - Premenovanie OUŠI na Osobitné odborné učilište (OOU).

3.6.1987    - Nástup druhého riaditeľa Petra Jandu.

1.7.1990    - Nástup tretieho riaditeľa Mgr. Mikuláša Hauzera.

1.4.1990    - Začiatok výstavby nových dielní.

1.6.1990    - Premenovanie OOU na Odborné učilište (OU).

1.8.1991    - Nástup štvrtého riaditeľa Mgr. Pavla Štefáka.

1.5.1995     - Zriadenie štátnej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou.

1.9.1998    - Zriadenie štátnej rozpočtovej organizácie s právnou sodjektivitou.

1.9.2004    - Premenovanie OU na odborné učilište internátne (OUI).

1.3.2017    - Nástup piateho riaditeľa Mgr.Kataríny Machovičovej.

1.1.2018    - Splynutím so Špeciálnou základnou školou internátnou, Lomonosovova 8, Trnava vznikla Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava s riaditeľkou školy Mgr. Katarínou Machovičovou.

        Počas doterajšej existencie navštívili naše zariadenie mnohé delegácie špeciálnych škôl z domova a zo zahraničia. Za toto obdobie sme získali mnohé popredné ocenenia v športových súťažiach nielen so žiakmi špeciálnych škôl, ale aj so žiakmi iných stredných škôl. Taktiež sme získali ocenenia v celoslovenských súťažiach zručnosti a v prednese poézie a prózy.