Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

O škole

Profil školy

 

    Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava bola zriadená 1.1.2018 Okresným úradom Trnava na základe zriaďovacej listiny zo dňa 20.12.2017. Poslaním Spojenej školy, Lomonosovova 8, Trnava je zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím v špeciálnej základnej škole internátnej a odbornom učilišti internátnom a v jeho súčastiach.

    Predmetom činnosti Spojenej školy na základe zriaďovateľskej listiny je:

 

  • zabezpečenie výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole internátnej (ŠZŠI) podľa vzdelávacích programov uvedených v § 94 ods. 2, písm. a, k) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • poskytovanie v odbornom učilišti internátnom (OUI) podľa vzdelávacích programov  odborov výchovy a vzdelávania odbornú prípravu na výkon nenáročných pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, neoddeliteľnou säčasťou odborného vzdelávania a prípravy je praktické vyučovanie,
  • zabezpečenie žiakom ŠZŠI a OUI výchono-vzdelávacej činnosti, ubytovania a stravovania, svojím výchovným programom školského zariadenia nadvúzuje na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania a úzko spolupracuje s rodinou žiaka.

V súčasnosti je na škole 14 tried ŠZŠI a 13 tried OUI, 18 skupín odborného výcviku v 10-tich učebných odboroch a 4 výchovné skupiny.