Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

O škole

Profil školy

 

    Odborné učilište internátne v Trnave bolo zriadené 9.3.1967 na základe uznesenia rady Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave pod názvom Osobitná učňovská škola internátna. Poslaním OUI je príprava žiakov s mentálnym postihnutím (chlapcov aj dievčat) na výkon jednoduchých kvalifikovaných povolaní a ich integrácia do riadneho pracovného pomeru s intaktnou populáciou.

    Predmetom činnosti OUI nazáklade zriaďovateľskej listiny je:

 

  • zabezpečenie prípravy mentálne postihnutej mládeže s ukončenou povinnou školskou dochádzkou na povolanie a odborné činnosti zodpovedajúce učebným odborom zaradeným v sieti,
  • zabezpečenie výchovy mimo vyučovania na internáte školy žiakom s týždennou starostlivosťou s koedukovaným zameraním,
  • zabezpečovanie odborného výcviku podľa potrieb učebných odborov zaradených v sieti vo vlastných alebo vysunutých priestoroch.

V súčasnosti je na škole 13 tried, 18 skupín odborného výcviku v 10-tich učebných odboroch a 2 výchovné skupiny.
          Pravidelne sa podieľame na organizovaní rôznych seminárov, porád a akcií organizovaných KŠÚ, Kalokagatiou a odborovým zväzom. Organizujeme aj "Deň otvorených dverí".