Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Informácie "GDPR"

Všeobecné informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

 

Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon“).

 

Na základe ustanovenia článku 13 a nasl. Nariadenia GDPR Vám ako dotknutej osobe oznamujeme nasledovné Informácie poskytované pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby.

 

 1. Prevádzkovateľ: Spojená škola, Lomonosovova 8, Trnava, so sídlom Lomonosovova 8, Trnava, IČO: 51279177 (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

 

 1. Sprostredkovateľmi sú spoločnosti:

           2.1. aSc Applied Software Consultants s.r.o., Svoradova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 31361161 spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme aScAgenda, aScEduPage, aScRozvrhy vrátane ich rozširujúcich modulov a mobilných aplikácií,

           2.2. KOMENSKY, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1, Košice 040 01, IČO: 43908977 - spracúvanie a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb v informačnom systéme "Virtuálna knižnica",

           2.3. Verejná informačná služba, s.r.o., Janka Alexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36006912 dodávanie informačného systému a jeho servis, pri ktorom sú mu sprístupnené osobné údaje fyzických osôb

           

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je:

          a) evidencia fyzických osôb – uchádzačov, zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov,

          b) komunikácia prevádzkovateľa s fyzickými osobami,

          c) poskytovanie údajov do centrálneho registra v § 157 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.,

          d) vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie vymedzené v § 11 zákona č. 245/2008 Z. z.,

          e) vytvorenie jedinečných prístupových kont vo "Virtuálnej knižnici" a na e-mailovú komunikáciu s dotknutou osobou,

          f) zabezpečovanie a kontrola financovania výchovy a vzdelávania v školách,

          g) štatistické spracovanie údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely,

          h) zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia,

          i) plnenie povinností a výkonu osobitných práv prevádzkovateľa alebo dotknutej osoby v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia ... podľa osobitného predpisu, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo podľa kolektívnej zmluvy, ak poskytujú primerané záruky ochrany základných práv a záujmov dotknutej osoby,

          j) vydávanie potvrdení,

          k) zabezpečenie stravovania a ubytovania,

          l) prezentácia školy.

 

 1. Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje dotknutých osôb, ktoré mu boli poskytnuté a to:

          a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, akademická hodnosť,

          b) adresa pobytu, druh pobytu, 

          c) číslo OP, 

          d) rodné číslo, 

          e) dátum a miesto narodenia, 

          f) pohlavie,

          g) národnosť, štátna príslušnosť, 

          h) údaje o vzdelaní a praxi,

          i) údaje o kvalifikačných predpokladoch a jazykovej kompetencii,

          j) údaje o zamestnávateľoch a údaje o pracovnoprávnom vzťahu,

          k) dĺžka započítanej praxe, z toho pedagogická prax pedagogických zamestnancov, odborná prax odborných zamestnancov,

          l) kategória,

          m) podkategória,
          n) kariérový stupeň,
          o) údaje o odmeňovaní,
          p) druh poberaného dôchodku,
          q) základný úväzok,
          r) kariérová pozícia,
          s) absolvované kontinuálne vzdelávanie,
          t) údaje o získaných kreditoch,
          u) zdravotná poisťovňa,

,         v) ďalšie osobné údaje, ktoré uchádzač poskytol v rámci životopisu, osobného dotazníku, prijímacieho a výberového

             konania potrebné na splnenie účelu spracúvania (napr. fotografia tváre...), 

          x) osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách,     

          y) kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresa elektronickej pošty,

          z) podpis.

  (ďalej len ako „osobné údaje“).

 

 1. Dotknutými osobami sú fyzické osoby – žiaci, zamestnanci školy a uchádzači.
 2. Spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vyžadujú nad rámec zákona, sa uskutočňuje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 3. Príjemcovia, ktorým budú osobné údaje sprístupnené: IVES Košice, Bc. Roman Zomborský, Bc. Richard Zomborský, Jozef Ábel - Netas, NETSYSTEM Slovakia, s.r.o., poskytovatelia praktického vyučovania, oprávnená odborová organizácia.
 4. V prípade splnenia účelu budú osobné údaje poskytnuté tretej strane a to:  

          a) Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 28 písm. b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov,

          b) Daňovému úradu podľa ustanovenia § 39 ods. 9  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov,

          c) Sociálnej poisťovni podľa ustanovenia § 231 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení a podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. b) a § 28a zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

          d) Zdravotnej poisťovni podľa ustanovenia § 29b ods. 19 písm. c) a d)  zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení

niektorých zákonov,

          e) Inšpektorátu práce podľa ustanovenia § 17 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

          f) MŠVVaŠ SR do centrálneho registra (RIS) podľa ustanovenia § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

          g) nasledujúcim inštitúciám: Školské výpočtové stredisko, MsÚ, ObÚ, polícia, banky, sporiteľne, poisťovne, exekučné úrady, TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. Drobného 29, P. O. BOX 133, 844 07 Bratislava.

 

 1. Osobné údaje nebudú predmetom prenosu do tretích krajín.
 2. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
 3. Prevádzkovateľ uchováva a spracúva osobné údaje dotknutej osoby počas doby nevyhnutne potrebnej na splnenie účelu a ochranu práv a oprávnených záujmov prevádzkovateľa a dotknutej osoby. V prípade, že v súhlase so spracovaním osobných údajov, resp. v poskytnutých dokumentoch, nie je uvedené niečo iné, predpokladá sa, že súhlas so spracovaním osobných údajov bol udelený na dobu neurčitú. Súhlas na dobu neurčitú, je možné  kedykoľvek písomne odvolať, pričom prevádzkovateľ bezodkladne vykoná likvidáciu osobných údajov (ak zákon neupravuje inak).
 4. Predpokladaná lehota na vymazanie osobných údajov: lehota je určená dobou, na ktorú je súhlas udelený alebo prípadným odňatím súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním.
 5. Zodpovedné osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov boli vymenované.
 6. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
 7. Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním osobných údajov.
 8. Dotknutá osoba je oprávnená:
   
 • odvolať u prevádzkovateľa súhlas so spracúvaním osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
 • požadovať presnosť osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania
 • namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

 1. Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, je bezpredmetné, pretože prevádzkovateľ spracúva osobné údaje získané od dotknutej osoby.
 2. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

 

Zverejnené 25.05.2018

Táto Informácia nadobúda účinnosť dňom zverejnenia. O každej zmene tejto informácie informuje prevádzkovateľ okruh dotknutých osôb v primeranej lehote pred dňom účinnosti týchto zmien a to zverejnením v prevádzkových priestoroch prevádzkovateľa a na webovom sídle (internetovej stránke) prevádzkovateľa (https://ouitt.edupage.org/text14/?).