Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Poradné orgány

Poradné orgány

 

PORADNÉ ORGÁNY ŠKOLY:  

Rada školy pri Spojenej škole, Lomonosovova 8, Trnava

Rada rodičov pri Spojenej škole, Lomonosovova 8, Trnava

Metodické združenia

     - MZ všeobecnovzdelávacích predmetov

     - MZ stavebné

     - MZ združené

Predmetová komisia

     - PK matematiky

Metodické združenie vychovávateľov

 

ZAMESTNANCI ŠKOLY:

     - pedagogickí

    - nepedagogickí (THP)