Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Učebné odbory s videom

UČEBNÉ ODBORY

 

Učebné odbory v Odbornom učilišti internátnom v Trnave

 

Zoznam učebných odborov v Odbornom učilišti internátnom v Trnave:

prípravný ročník

2982 2 02 potravinárska výroba - pekárenská výroba
2985 2 00 cukrárska výroba

3178 2 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii

3678 2 01 inštalatér – vodovodné zariadenia

3686 2 01 stavebná výroba – podlahárske práce

3686 2 03 stavebná výroba – murárske práce

3686 2 06 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo

3686 2 08 stavebná výroba – stavebné tesárstvo

3686 2 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce maliar-natierac.pps 

3686 2 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo stolari.pps 

4572 2 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo - kvetinár, zeleninár , ovocinár

6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti opt-prezentacia.ppt

6491 2 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru

6494 2 00 služby a domáce práce


 

 


Charakteristika učebných odborov   

Prípravný ročník

Prípravný ročník je určený pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorých mentálne schopnosti a manuálne zručnosti nemohli byť dostatočne diagnostikované. Po absolvovaní prípravného ročníka riaditeľ školy určí, či žiak pokračuje v štúdiu a prihlasuje sa na učebný odbor, ktorí ho najviac oslovil, alebo bude pokračovať v príprave v praktickej škole.

2985 2 00 cukrárska výroba

Učebný odbor pripravuje žiakov na výrobu cukrárskych výrobkov a ich zdobenie, obsluhu a ovládanie strojov pri výrobe cukrárskych výrobkov, na prácu v potravinárskych skladoch, na posudzovanie kvality a akosti produktov, na ovládanie záručných lehôt potravín a výrobkov.

2982 2 02 potravinárska výroba – pekárenská výroba

Učebný odbor pripravuje žiakov na pásovú výrobu pečiva a pekárenských výrobkov, obsluhu a ovládanie strojov potrebných  na zhotovovanie pekárenských výrobkov, na prácu v skladoch so surovinami a polotovarmi, na expedíciu výrobkov a organizovaný spôsob práce v pekárenskej výrobe.

3178 2 01 výroba konfekcie – šitie odevov v odevnej konfekcii

Dievčatá sa pripravujú na výkon prác v odbore krajčírstvo – v odevnej výrobe a v súkromnom podnikaní. Pripravuje ich na zhotovovanie odevov, obsluhu šijacích strojov a špeciálnych zariadení. 

3678 2 01 inštalatér – vodovodné zariadenia

         Učebný odbor pripravuje pracovníkov na vykonávanie inštalatérskych prác v objektoch bytovej, občianskej a priemyselnej výstavby.

3686 2 01 stavebná výroba – podlahárske práce

Chlapci sa pripravujú na výkon robotníckeho povolania, ktorý súvisí s kladením podláh, opracovaním a opravami rôznych druhov podláh, mazanín, poterov, dlažieb, podlahových povlakov a prác s tým súvisiacich, ako sú rezanie, strihanie, lepenie, ručné a strojové brúsenie, napúšťanie, leštenie, obsluha rôznych jednoduchých strojov a zariadení.

3686 2 03 stavebná výroba – murárske práce

         Absolvent OUI zvláda bežné stavebné práce, ako murovanie nosných a výplňových múrov, priečok na rôznych pracoviskách stavebnej výroby, prípravu malty, jednoduché vnútorné i vonkajšie omietky, základné betonárske práce, prípravu betónu, obsluhu rôznych jednoduchých strojov a zariadení.

3686 2 06 stavebná výroba – stavebné zámočníctvo

         V učebnom odbore sa žiaci pripravujú na kusovú alebo sériovú výrobu rôznych stavebno-zámočníckych oceľových konštrukcií z valcovaných a tenkostenných profilov, ako aj opráv a úprav týchto výrobkov a ich osadzovanie podľa dielenských a montážnych výkresov.

3686 2 08 stavebná výroba – stavebné tesárstvo

         Žiaci sa pripravujú na manipuláciu s drevom, na ručné a strojové opracovanie dreva a drevených výrobkov, spájanie dreva tesárskymi spojmi, výrobu jednoduchých tesárskych konštrukcií, ako aj na montáž lešenia, dreveného stropu a tesárskych podláh.

3686 2 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce

         Počas odbornej prípravy majú žiaci zvládnuť prípravu povrchov pod maľby a nátery, prípravu materiálov a ich správne použitie, miešanie a tónovanie farieb, prevedenie malieb a náterov bežnými technikami na rôznych podkladoch, dekoratívne a maliarske techniky, ale i základy tapetovania.

3686 2 11 stavebná výroba – stavebné stolárstvo

Absolvent odborného učilišťa bude vedie manipulovať s dreveným materiálom, ručne a strojovo opracovávať drevo a drevené výrobky, zostavovať a opravovať stavebno - stolárske výrobky, ako aj zostavovať dielce do montážnych celkov.

4572 2 02 poľnohospodárska výroba – záhradníctvo - kvetinár, zeleninár, ovocinár 

         Učebný odbor je zameraný na odborné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín, zeleniny a ovocných drevín, ako aj na prípravu semien, vysádzanie, rozmnožovanie, ošetrovanie uvedených kultúr, zberové práce a triedenie.

6486 2 00 opatrovateľská starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnej starostlivosti opt-prezentacia.ppt

Žiaci sa pripravujú na sanitárske práce a opatrovateľské služby. Učebný odbor je zameraný na pomoc strednému zdravotníckemu pracovníkovi pri poskytovaní hygienickej starostlivosti o chodiacich a ležiacich chorých, o starých ľudí, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, polohovaní, sprevádzanie chorých a starých ľudí na ošetrenie a vyšetrenie peši alebo na vozíku,roznášanie odobratého materiálu, príprava obväzového materiálu, starostlivosť o hygienu a dezinfekciu postele, nočného stolíka a pomôcok,  jednoduchá oprava pracovných a ochranných odevov, bielizne, príprava a triedenie surovín na varenie, príprava, roznášanie jedla a kŕmenie chorých, starých ľudí bez porúch prehĺtania, základná prvá pomoc a základy obväzovej techniky.

6491 2 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Učebný odbor pripravuje žiakov na práce pri príprave základných druhov surovín určených na výrobu jedál, ako aj na zvládnutie prípravy jedál teplej a studenej kuchyne, jednoduchých múčnikov, teplých a studených nápojov, príloh a doplnkov. Žiaci sa učia umývať riad, upratovať kuchyňu a pomocné prevádzky.

6491 2 02 obchodná prevádzka – príprava, skladovanie a predaj tovaru

Žiaci sa pripravujú na manipuláciu s tovarom v skladoch, vykladanie, ošetrovanie tovaru, na základné práce pri pohybe tovaru v predajni, váženie, meranie, krájanie tovaru, na spôsoby ukladania tovaru do predajní podľa druhu a skupín tovaru, hodnotenie tovaru podľa jeho vlastností a záručnej doby, na osvojenie si základov aranžovania a používania rôznych materiálov, na poznávanie rôznych druhov obalových materiálov a techník balenia, ako aj na formy predaja.

6494 2 00 služby a domáce práce

         Učebný odbor pripravuje dievčatá na jednotlivé profesie tak, aby boli schopné samostatne pracovať na šijacom stroji, v kuchynskej prevádzke zvládali pomocné práce, v penziónoch a rekreačných zariadeniach samostatne zvládali upratovanie izieb a spoločných priestorov, ale aj pranie a žehlenie.

 
 


              Pre všetky učebné odbory zabezpečujeme kvalitný odborný výcvik v dielňach a na vysunutých pracoviskách.

   

Pracoviská podľa učebných odborov
 


Murár, maliar, podlahár, inštalatér – stavby, súkromníci, školy, vzdelávacie inštitúcie.

Prípravkár, zámočník, stolár, krajčírka, – školské dielne, súkromníci.

Záhradník –záhradníctvo, školský areál.

Kuchár, cukrár– UCM, hotely, školské dielne, súkromníci.

Pekár - súkromníci.

Skladník – súkromníci, školské dielne.

Opatrovateľ – domov dôchodcov, škola, školské dielne.

Domáce práce – UCM, penzióny, hotely, školské dielne.