Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Verejné obstarávanie

Výzvy na predkladanie ponúk

                                                                          Výzva na predloženie ponuky

pre podprahovú zákazku

 

 

(Podprahová zákazka - § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o VO)

 

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

    § 3 ods.3 , § 4  ods.4 písm. b) zákona o VO

 

 

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

           

            Názov: Odborné učilište internátne Trnava   /OUI/ 

            IČO:    500810

            Zastúpené: Mgr. Pavlom Štefákom - riaditeľom OUI         

            Sídlo organizácie:  Lomonosovova 8, 917 08 Trnava          

            Kontaktná osoba:  Ing. Janka Nemečková                

            Telefón:  033/5521003             fax: 033/5521012

            Mobil.:  0905 690 986

            e-mail: nemeckova@oui.sk

 

2.    Predmet obstarávania:

    

      2.1. "Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školy Odborné učilište internátne 

             Trnava“ -  dodávka, montáž a oprava  elektrotechnických inštalačných a s nimi

             súvisiacich ostatných stavených prác v objekte OUI Trnava

             

2.2. Kód podľa CPV: 45.31.00.00-3  – Elektroinštalačné práce

                                   45.31.10.00-0 –  Inštalovanie a montáž el. rozvodov a zariadení

                                   45.31.73.00-5  – Elektroinštalačné práce na el. rozvádzačoch

                                       

                                  

       2.3. Predpokladaná hodnota zákazky : do 80.000,-€ bez DPH

     

 

 1. Opis predmetu obstarávania:

 

     "Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školy Odborné učilište internátne 

       Trnava“

 

  Stavebné - elektroinštalačné práce a s nimi súvisiace dodávateľské práce  na stavbe  

  „ Oprava havarijného  stavu elektroinštalácie školy OUI Trnava „ v objektoch:

          SO  01 -  Škola I. 

 

 

     Realizácia zákazky bude uskutočnená v priestoroch školy v časti učebňovej. t.j. dodávka, 

      montáž a oprava  umelého osvetlenia, zásuvková  inštalácia, realizácia vnútorných  

     slaboprúdových  rozvodov,  dodávka a montáž rozvádzačov,  telekomunikačných a

     zabezpečovacích systémov.

     Predmet obstarávania sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, 

     ktorý vypracoval Ľuboš Kopaj – projektová činnosť elektrotechnických zariadení,

     Kpt. Nálepku 60, 920 01 Hlohovec.

     Súčasťou prác je zabezpečenie vypracovania a dodanie projektovej dokumentácie -

     dokumentácie skutočného stavu vyhotovenia.

     Podrobný popis stavebných prác, rozsah a technické podmienky prác, materiálov a spôsob 

     realizácie je uvedený v projektovej dokumentácii , ktorá je súčasťou súťažných  

     podkladov.

 

 

 

 1. Miesto a termín dodania 

 

      Miesto:    Odborné učilište internátne, Lomonosovova 8, 91708 Trnava   

                       okres Trnava, katastrálne územie Trnava

 

      Lehota na uskutočnenie zákazky:  2 mesiace od podpísania Zmluvy o dielo

                           

 

 1. Komplexnosť dodávky:

    

     Uchádzač predloží  ponuku na celý predmet obstarávania. Cena zákazky  bude stanovená 

     bez DPH,  suma DPH a cena celkom vrátane DPH.

 

 

 1. Lehota na predkladanie ponúk:

 

      Do  03.09. 2012 , do 14.00 h na adresu uvedenú v bode 1.-sekretariát riaditeľa 

      v zalepenej obálke  s heslom:          

     

      "Oprava havarijného stavu elektroinštalácie školy Odborné učilište internátne 

       Trnava“– súťaž   NEOTVÁRAŤ !“

Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.

      Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty

      na predkladanie ponúk.

      Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe

      písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo

      splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 1.a doručením novej 

      ponuky v lehote na predkladanie ponúk.

 

 1. Otváranie obálok s ponukami:

 

            04.09. 2012 o 12.00 h na  adrese:  Odborné učilište internátne Trnava

                                                                    kancelária riaditeľa

                                                                    Lomonosovova 8

                                                                    91708 Trnava

                                                                          

                                                                        

  

        Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :

Na otváraní ponúk                     Na otváraní ponúk sa  môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Oprávnenými osobami, ktoré sa môžu zúčastniť na otváraní ponúk za uchádzača sú: štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo osoba písomne splnomocnená na zastupovanie štatutárneho orgánu, ktorá sa preukáže preukazom totožnosti s originálnym rovnopisom  splnomocnenia

                                                                            

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania :

 

Predmet obstarávania - zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa  pridelených zo štátneho rozpočtu.  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúr je min.15 dní  od doručenia faktúr verejnému obstarávateľovi.

 

 

 1. Podmienky účasti uchádzačov

 

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

 

Osobné postavenie uchádzačov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra.

 

Verejnej súťaže sa môže zúčastniť iba ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák.č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienok účasti  preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods.2, resp. ods. 4, 5. V prípade ak uchádzač preukáže splnenie osobitného postavenia podľa § 128 ods. 1 predloží tento uchádzač tiež doklad podľa § 26 ods.2 písm. e). Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v súlade s § 31 zák.č.25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. Doklady a potvrdenia musia byť predložené v originálnom vyhotovení  nie staršie ako 3 mesiace.

 

Finančné a ekonomické postavenie uchádzača:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:                    .                                                        

Finančné a ekonomické postavenie preukáže uchádzač v súlade s § 27 ods. 1 písm. b) zákona – predloží potvrdenie o poistení zodpovednosti  za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa minimálne vo výške 33 tis. €. Predložená zmluva o poistení  - jej úradne overená  kópia musí byť platná a účinná na celé obdobie plnenia zmluvy – realizácie zákazky.

 

Technická a odborná spôsobilosť:

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:                        

V súlade s § 28 ods. 1 písm. b) – uchádzač predloží zoznam stavebných elektroinštalačných prác    rovnakých alebo podobných predmetu obstarávania, ktoré realizoval v posledných  troch  hospodárskych rokoch s uvedením cien, miesta a lehôt uskutočnenia prác                                      

 

V súlade s § 28 ods. 1 písm. g) - uchádzač preukáže  odbornú kvalifikáciu riadiacich zamestnancov, osobitne osoby (osôb) zodpovednej za  riadenie činnosti  s doložením dokladu o odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods.1 písm. c) zák. č.124/2006 Z. z. o  BOZP a § 23 vyhlášky č.508/2009 Z.z. v platnom znení a doložením oprávnenia uchádzača o odbornej spôsobilosti zamestnávateľa na druh činnosti - Oprava vyhradených technických zariadení elektrických - OU, M  v rozsahu E1.1. Doklad alebo jeho úradne overená kópia musí byť platná a účinná na celé obdobie plnenia zmluvy – realizácie  zákazky.                                                                                

 

      Komisia zaradí do procesu vyhodnocovania iba tie ponuky uchádzačov, ktoré spĺňajú 

      uvedené podmienky účasti v predpísanom obsahu, rozsahu a forme. Ak uchádzač nesplní

      uvedené podmienky účasti, bude z procesu vyhodnocovania ponúk vylúčený.

 

 

 1. Kritéria na hodnotenie ponúk :

 

       - najnižšia cena  za zhotovenie zákazky na celý predmet obstarávania /vrátane DPH/

 

 

 1. Vysvetľovanie ponúk :

 

        Komisia môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk. Nesmie však vyzývať

        ani prijať ponuku uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.

        Komisia požiada uchádzača o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak ponuka obsahuje

        neobvykle nízku cenu alebo cenu, ktorá sa výrazne odchyľuje od cien ponúknutých

        ostatnými uchádzačmi.

        V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa

        všetky náklady podľa § 2 a 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

        predpisov.

    

 

 1. Lehota viazanosti ponuky : do 31.12.2012

 

 

 

 1. Ďalšie informácie :

 

Súťažné podklady si záujemca môže písomne vyžiadať za finančnú úhradu 15,-€   osobne alebo písomne do 21.08.2012 na adrese verejného obstarávateľa u ekonómky OUI Ing. Jany Nemečkovej v čase od 8.00 h do 14.00 h. Najneskôr do termínu 22.08.2012 mu budú súťažné podklady odovzdané alebo odoslané.

Záujemca uhradí  poplatok za súťažné podklady na kontaktnom mieste v hotovosti alebo bude uhradený bankovým prevodom na účet verejného obstarávateľa - číslo účtu: 7000089158/8180 , Banka: Štátna pokladnica, variabilný symbol: IČO záujemcu. Súčasťou písomnej žiadosti o súťažné podklady musí byť doklad, ktorým záujemca preukáže, že poplatok za súťažné podklady bol uhradený (napr.: výpis z účtu, poštová poukážka...). V prípade úhrady prevodom z účtu resp. poštovou poukážkou do správy pre prijímateľa uviesť: úhrada SP  - OUI TT.

Ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý si vyžiadal súťažné podklady a ktorému boli na základe písomnej žiadosti poskytnuté. Podmienky predloženia ponuky sú presne určené v súťažných podkladoch.

      Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným

      uchádzačom ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie 

      princípov a postupov  verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi  ES a SR

      pre zadávanie  podprahovej  zákazky.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade, ak úspešný uchádzač stratí počas plnenia svojho zmluvného vzťahu uzatvoreného s verejným obstarávateľom na tento predmet zákazky schopnosť plniť svoj zmluvný záväzok, verejný obstarávateľ uzatvorí svoj zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa  umiestnil na druhom hodnotenom mieste v tejto súťaži.

 

      Dátum odoslania  tejto Výzvy na predkladanie ponúk ÚVO: 10.08.2012      

 

      V Trnave dňa 09.08. 2012  

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                   Mgr. Pavol Štefák

                                                                  riaditeľ OUI Trnava

                                                                                  

 

 

                                                                                     

 

 

 

.