Spojená škola, Lomonosovova 8, TRNAVA
Hlavná stránka Kontakt Mapa O škole Poradné orgány Fotoalbum

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Aranžovanie ARN
Aranžovanie a propagácia ARP
Biológia človeka BCL
Ekonomika a organizácia EOR
Etická výchova ETV
Hygiena HGA
Hygiena a epidemiológia HAE
Kreslenie a konštrukcia strihov KKS
Kvetinárstvo KVE
Matematika MAT
Materiály MTE
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Obchodná prevádzka OCH
Obchodné počty ODP
Oceľové konštrukcie OCK
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Odevné materiály OVN
Ovocinárstvo OVO
Potraviny PTN
Potraviny a výživa PVY
Práca v rekreačných zariadeniach PZH
Praktická technická výchova WTP
Prestavba budov PWB
Prvá pomoc PPS
Psychológia PSY
Psychológia predaja PSD
Ručné práce RUP
Slovenský jazyk a litaratúra SJL
Spracovanie ovocia a zeleniny SOZ
Správanie SPR
Stavebná technológia SBN
Stavebné konštrukcie STK
Stolovanie STO
Stroje a zariadenia STZ
Strojové zariadenia SRZ
Suroviny SUR
Technické kreslenie TCK
Technológia TEC
Technológia odievania TDV
Technológia prípavy jedál a stolovanie PJD
Telesná výchova TEV
Teoretická technická výchova WTT
Tovaroznalectvo TVZ
Výživa VYW
Záhradnícke stroje, stavby a zariadenia ZSZ
Základy botaniky ZLB
Základy ošetrovania ZOR
Základy rodinnej výchovy ZRV
Základy sadovníctva ZSA
Základy záhradníckej výroby ZZY
Zariadenia závodov ZAW
Zeleninárstvo ZEL

© aScAgenda agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: